Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-086506-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng