Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074821-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng