Thủ tục hành chính: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Áp dụng đối với dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Áp dụng đối với dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-040196-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành theo chức năng quản lý
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện việc giới thiệu địa điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 05 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng