Thủ tục hành chính: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-122134-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng