Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-241189-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng