Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử Internet - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử Internet - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-055025-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận đủ văn bản hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền (Sở Thông tin và Truyền thông) phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin- Truyền thông cấp phép; Trường hợp không đủ điều kiện đề nghị cấp phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng