Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-045076-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành, huyện, thành phố và tương đương thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (hồ sơ xin hiệp y 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng