Thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS800
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tặng Giấy khen và Giấy khen.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng