Thủ tục hành chính: Tặng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tặng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS69
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ; số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa
Thời hạn giải quyết: 05gày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng