Thủ tục hành chính: Tạm đình chỉ thi hành quyết định tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Tạm đình chỉ thi hành quyết định tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-243710-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng