Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông công lập - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông công lập - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-033459-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng