Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-076309-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng