Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-082420-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành chức năng có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời hạn giải quyết và trả kết quả: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng