Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chi tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chi tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-053696-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng