Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 90/SL NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và Sắc lệnh số 35/SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng.

Chiểu Sắc lệnh số 47/SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy,

Chiểu Sắc lệnh số 236-SL/M ngày 5-8-47 ấn định quyền hạn ông Tổng chỉ huy,

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sự liên hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy ấn định như sau:

Điều thứ 2

Phương châm và kế hoạch về quân nhu, quân giới huấn luyện bộ đội, công binh, vô tuyến điện, hai bên cùng quyết định chung, Bộ Quốc phòng phụ trách thực hiện, Bộ Tổng chỉ huy phụ trách điều động sử dụng, trừ những trường hợp hai bên cùng sử dụng thì Tổng chỉ huy định, Quốc phòng y hiệp.

Điều thứ 3

Việc bổ nhiệm, thưởng phạt, các nhân viên và quân nhân các cấp thuộc bộ nào thì bộ ấy phụ trách, bộ kia y hiệp.

Điều thứ 4

Ngân sách các đơn vị bộ đội do Bộ Quốc phòng định, Bộ Tổng chỉ huy y hiệp.

Điều thứ 5

Những chi tiết về sự liên hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy sẽ do Thông tư của Bộ Quốc phòng và bộ Tổng chỉ huy định.

Điều thứ 6

Những điều trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)