Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 38/SL NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu theo nhu cầu hiện thời,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều 4 Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 sửa đổi như sau này:

"Trong sự điều khiển các cục chuyên môn có một Chủ nhiệm trực tiếp giúp việc Bộ trưởng:

Điều thứ hai

Mục 4 trong Điều thứ 6 ( tình báo cục ) và Điều thứ 10, nay bãi bỏ.

Điều thứ ba

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)