Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 80 NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính.

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh Liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-46 thi hành Sắc lệnh ấy.

Chiểu Sắc lệnh số 235-SL ngày 25-7-47 tổ chức Khu 14.

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 3-9-47 về cách bổ nhiệm các nhân viên trong Uỷ ban hành chính khu.

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cử ông Lê Văn Giang làm Uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Khu 14.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)