Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 78 NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 29-11-45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1 SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-46 thi hành Sắc lệnh ấy.

Chiểu Sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 19-12-46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính.

Chiểu Sắc lệnh số 34-SL ngày 19-3-47 và Sắc lệnh số 58-SL ngày 28-3-47 sửa đổi Sắc lệnh 1-SL ngày 18-12-46.

Chiểu quyết định của Hội đồng Chính phủ trong những phiên họp ngày 5 và 19-7-47 và 17-8-47.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Uỷ ban kháng chiến Khu gồm 5 uỷ viên:

Một uỷ viên đại biểu quân sự,

Một uỷ viên đại biểu hành chính;

Ba uỷ viên đại biểu nhân dân.

Điều 2

Các uỷ viên trong Uỷ ban hành chính Khu do Sắc lệnh chỉ định:

Uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân thì theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Uỷ viên quân sự thì theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia.

Điều 3

Các uỷ viên bầu lấy một uỷ viên làm Chủ tịch.

Kết quả cuộc bầu sẽ do Sắc lệnh duyệt y.

Điều 4

Các uỷ viên Kháng chiến Khu đặt dưới quyền điều khiển và kiểm soát chung của Hội đồng Liên bộ gồm có các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính, Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia.

Các Vân kiều đều tập trung tại Văn phòng Chủ tịch Chính phủ.

Điều 5

Các điều trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)