Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 34 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu theo Thông lệnh Chính phủ ngày 25-2-1946,

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 20-12-1946 đặt ra Uỷ ban Bảo vệ,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều 2 Sắc lệnh số 1-SL nói trên này sửa đổi như sau này:

"Uỷ ban Bảo vệ khu và tỉnh gồm có:

- 1 đại biểu quân sự,

- 1 đại biểu hành chính,

- 3 đại biểu nhân dân."

Điều thứ 2

Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)