Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 38 NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946 đạt ra Uỷ ban bao

Chiểu Sắc lệnh số 34 SL ngày 19-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946,

Chiểu Thông lệnh số 6 NV/CT ngày 28-12-1946 sửa đổi do Thông lệnh số 55 NV/CT ngày 14-2-1946 sửa đổi do Thông lệnh số 55 NV/CT ngày 14-2-1947 tổ chức chính quyền trong thời kỳ đặc biệt,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ nhất Sắc lệnh số 34 SL ngày 19-3-194 nói trên nay sửa đổi như sau:

"Điều thứ 2 Sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946 nay sửa đổi như sau:

"Uỷ ban bảo vệ Khu và Tỉnh gồm có:

1 đại biểu quân sự,

1 đại biểu hành chính,

3 đại biểu nhân dân.

5 uỷ viên trên sẽ bầu lấy một uỷ viên làm chủ tịch.

"Uỷ ban bảo vệ huyện gồm có:

1 đại biểu quân sự,

1 đại biểu hành chính,

1 đại biểu nhân dân.

3 uỷ viên nói trên sẽ bầu lấy một uỷ viên làm chủ tịch.

"Uỷ ban bảo vệ xã gồm có:

Uỷ ban hành chính xã và

1 đại biểu nhân dân,

1 đại biểu quân sự

và gọi là Uỷ ban hành chính kiêm kháng chiến xã.

Chủ tịch Uỷ ban hành chính là chủ tịch của Uỷ ban hành chính kiêm kháng chiến xã."

Điều thứ hai

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)