Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 038-SL NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 037- SL ngày 26 tháng 7 năm 1957 sát nhập Ban Quan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành một cơ quan lấy tên là Ban Thống nhất;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ
,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định vào Ban Thống nhất các ông:

- Ông Phạm Hùng, Trưởng ban,

- Ông Nguyễn Văn Trí, Phó trưởng ban,

- Ông Ngô Đức Đệ, Phó trưởng ban.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)