Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

037-SL NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1957 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Để thống nhất và tăng cường sự lãnh đạo của Chính phủ về công tác đấu tranh thực hiện quan hệ Bắc Nam và thống nhất nước nhà;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập Ban Quan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành một cơ quan lấy tên là Ban Thống nhất.

Điều 2

Ban Thống nhất có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu các chủ trương, kế hoạch để giúp Chính phủ lãnh đạo công tác đấu tranh lập lại quan hệ bình thường Bắc Nam và thực hiện thống nhất nước nhà.

b) Theo dõi và nghiên cứu tình hình miền Nam để giúp Chính phủ kịp thời đối phó với mọi âm mưu phá hoại hoà bình và thống nhất nước nhà.

c) Nghiên cứu, đề nghị với Chính phủ các chính sách đối với cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết; theo dõi và phối hợp với các Bộ, các ngành thực hiện các chính sách ấy; phối hợp với các các Bộ, các ngành để quản lý cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc.

Điều 3

Chi tiết tổ chức của Ban Thống nhất sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)