Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 33

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1946

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ Quốc phòng,

Xét rằng việc minh định các cấp bậc, quân phục, phù hiệu, cấp hiệu là điều kiện tối cần để tổ chức quân đội,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Bắt đầu từ ngày ký Sắc lệnh này, các cấp bậc, quân phục, phù hiệu, cấp hiệu cho lục quân của toàn quốc ấn định như sau này:

Chương thứ nhất:

 CẤP BẬC

Điều thứ 2. Các đơn vị tổ chức lục quân gồm có:

Tiểu đội có Tiểu đội trưởng chỉ huy I - Hàng đội Trung đội có Trung đội trưởng chỉ huy.

Đại đội có Đại đội trưởng chỉ huy

Tiểu đoàn có Tiểu đoàn trưởng chỉ huy

Trung đoàn có Trung đoàn trưởng chỉ huy II- Hàng đoàn Đại đoàn có Đại đoàn trưởng chỉ huy

Sư đoàn có Sư đoàn trưởng chỉ huy

Liên đoàn có Liên đoàn trưởng chỉ huy

Tập đoàn có Tập đoàn trưởng chỉ huy

Chi tiết tổ chức sẽ do một sắc lệnh định rõ sau.

Điều thứ 3. Các cấp bậc trong lục quân gồm có:

Bậc Cấp

I- Binh (2 cấp) Binh nhì

Binh nhất

II- Sĩ (3 cấp) Hạ sĩ

Trung sĩ

Thượng sĩ

Người sắp được bậc Uý gọi là Chuẩn uý

III- Uý (3 cấp) Thiếu uý

Trung uý

Đại uý

IV- Tá (3 cấp) Thiếu tá

Trung tá

Đại tá

V- Tướng (3 cấp) T Thiếu tướng

Trung tướng

Đại tướng

Điều thứ 4. Việc ban các cấp bậc thì bậc binh sẽ do quyết nghị của Trung đoàn trưởng; bác sĩ sẽ do quyết nghị của Đại đoàn trưởng; bậc uý sẽ do Nghị định của Tổng tư lệnh; bậc tá sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; và bậc tướng sẽ do sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ.

Điều thứ 5. Nhiệm vụ chỉ huỷ sẽ cắt đặt theo nguyên tắc sau này:

I- Tiểu đội Tiểu đội trưởng: Trung sĩ

Tiểu đội phó: Hạ sĩ

II- Trung đội Trung đội trưởng: Thiếu uý hoặc chuẩn uý

Trung đội phó: Thượng sĩ hoặc chuẩn uý

III- Đại đội Đại đội trưởng: Đại uý

Đại đội phó: Trung uý

IV- Tiểu đoàn Tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá

Tiểu đoàn phó: Đại uý

V- Trung đoàn Trung đoàn trưởng: Trung tá

Trung đoàn phó: Thiếu tá

VI- Đại đoàn Đại đoàn trưởng: Đại tá

Đại đoàn phó: Trung tá

VII- Sư đoàn Sư đoàn trưởng: Thiếu tướng

Sư đoàn phó: Đại tá

VIII- Liên đoàn Liên đoàn trưởng: Trung tướng

Liên đoàn phó: Thiếu tướng

IX- Tập đoàn Tập đoàn trưởng: Đại tướng

Tập đoàn phó: Trung tướng

Những khi thiếu người cấp trên thì có thể dùng người cấp dưới có năng lực thay vào được.

Chương thứ nhì:

QUÂN PHỤC

Điều thứ 6. Quân phục thì tất cả các cấp bậc như nhau chỉ có phù hiệu (đeo ở mũ) và cấp hiệu (đeo ở vai hoặc ở cánh tay áo) khác nhau.

Điều thứ 7. Quân phục định như sau này:

Mũ: bằng kaki mầu vàng kiểu chào mào. Trời nắng sẽ đội hẳn mũ bọc kaki vàng.

Áo: kaki màu vàng, dài tay, hai túi ngực, có hai cầu vai.

Quần: kaki màu vàng, dài chân, hai túi hai bên, hai túi sau, thắt lưng nhỏ trong, dải da ngoài.

Nịt chân: bằng vải ba nút.

Giày: có cổ hoặc không.

Điều thứ 8. Những quần áo cũ hiện nay được tạm dùng.

Chương thứ ba:

PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, DẤU HIỆU

Điều thứ 9. Phù hiệu định trên mũ hình tròn

Bậc binh: mầu quốc kỳ

Bậc sĩ: thêm vành bạc

Bậc uý (kể cả chuẩn uý) và tá: thêm vành vàng tròn

Bậc tướng: vành vàng thay bằng hai cành tùng vàng buộc vào nhau ở phía dưới.

Điều thứ 10. Cấp hiệu thì bậc binh, sĩ và chuẩn uý đeo ở cánh tay áo bên trái, bậc uý, tá, tướng đeo ở hai cầu vai. Cấp hiệu khác nhau như sau này:

Bậc Cấp Cấp hiệu

I- Binh: Binh nhì không có

Binh nhất (biểu tượng) đỏ trên nền vàng tươi

Hạ sĩ (biểu tượng) đỏ trên nền vàng tươi

II- Sĩ Trung sĩ (biểu tượng) đỏ trên nền vàng tươi

Thượng sĩ (biểu tượng) đỏ trên nền vàng tươi

Chuẩn uý (biểu tượng) vàng trên nền đỏ

Thiếu uý 1 lon vàng trên nền đỏ

III- Uý Trung uý 2 lon vàng trên nền đỏ

Đại uý 3 lon vàng trên nền đỏ

Thiếu tá 1 lon vàng và 1 sao vàng trên nền đỏ

IV- Tá Trung tá 2 lon vàng và 1 sao vàng trên nền đỏ

Đại tá 3 lon vàng và 1 sao vàng trên nền đỏ

Thiếu tướng 1 sao vàng trên nền đỏ

V- Tướng Trung tướng 2 sao vàng trên nền đỏ

Đại tướng 3 sao vàng trên nền đỏ

Điều thứ 11. Các dấu hiệu to là công binh, pháo binh, hay y tế v.v... sẽ đeo trên túi áo ngực, bên phải. Một đạo nghị định của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ định rõ về các dấu hiệu đó.

Chương thứ tư:

 CHÍNH TRỊ VIÊN

Điều thứ 12. Các chính trị viên cũng theo cấp bậc, quân phục, phù hiệu như trên. Cấp hiệu cũng như trên, chỉ khác nền đen.

THI HÀNH

Điều thứ 13. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)