Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 121-SL NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 và 71 ngày 22-5-1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Điều 4, Sắc lệnh số 33-SL ngày 22-3-1946 ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu cho Quân đội Quốc gia Việt Nam nay sửa đổi lại như sau:

"Điều 4 mới- Quyền hạn chuẩn định cấp bậc ấn định như dưới đây:

- Trung đoàn trưởng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Binh;

- Đại đoàn trưởng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậ Sĩ;

- Cục trưởng Cục Quân chính chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Binh và bậc Sĩ giúp việc ở Bộ Tổng Tham mưu, các phòng Văn phòng, Sự vụ hoặc Quân vụ Bộ quốc phòng, các Cục hoặc Nha;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn định cấp bậc cho quân nhân bậc Uý và bậc Tá đến cấp Trung tá;

- Chủ tịch Chính phủ chuẩn định cấp bậc cho quân nhân từ Đại tá trở lên."

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)