Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 28 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập vào địa hạt huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hai xã Cô Kênh và Thái Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2

Nay sát nhập vào địa hạt thị xã Vinh - Bến Thuỷ,

a) Các khoảng đất số 5, 6, 7 thôn Trung Mỹ, và khoang số 5 thôn Đông Yên, diện tích 237 mẫu 8 sào 10 thước theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

b) Các khoang đất số 1, 2, 3 thôn Đông Yên và các khoang 1, 2 thôn Trung Mỹ, diện tích 264 mẫu 5 sào 6 thước, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

c) Khoang đất số 4 giáp thôn Đông Yên, diện tích 38 mẫu 4 sào, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)