Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 231-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 19-SL ngày 16-2-47 tổ chức các Toà án Binh Khu;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều thứ 3 Sắc lệnh số 19-SL ngày 16-2-47 đoạn nói "Đối với mỗi chức vụ kể trên, sẽ cử một nhân viên chính thức và một nhân viên dự khuyết thay nhân viên chính thức khi mắc bận", nay sửa đổi như sau:

" Đối với mỗi chức vụ kể trên, sẽ cử một nhân viên chính thức và một hay hai nhân viên dự khuyết để thay nhân viên chính thức khi mắc bận.

Riêng về mỗi chức vụ Hội thẩm chuyên môn, cách thức đề cử vẫn như trên, nhưng tuỳ theo điều kiện địa phương, Giám đốc Tư pháp Liên Khu có thể đề cử làm Hội thẩm dự khuyết một vị thẩm phán đệ nhị cấp ở tỉnh nơi toà án binh họp phiên toà".

Điều 2

Các Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)