Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 230-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946 tổ chức Tư pháp Công an, sửa đổi bởi Sắc lệnh số 31-SL ngày 19-3-1947,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều 3, Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-46 nay sửa đổi lại như sau:

"Điều 3 - Tư pháp Công an gồm những phụ trách Tư pháp Công an và uỷ viên Tư pháp Công an:

a) Phụ trách Tư pháp Công an là dự thẩm, Biện lý, Phó Biện lý,

b) Uỷ viên Tư pháp Công an là:

1- Về bên Toà án: Thẩm phán sơ cấp,

2- Về bên Công an: Chủ sự và Phó chủ sự Phòng chính trị, Chủ sự và Phó Chủ sự phòng Tư pháp, Trưởng ty và Phó Trưởng ty Công an tỉnh, Trưởng ban và phó Trưởng ban chính trị, Trưởng ban và Phó Trưởng ban Tư pháp, Trưởng ban và Phó trưởng ban Trật tự Công an tỉnh, Trưởng quận, Phó Trưởng quận, Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở các quận thuộc các thành phố.

c) .... không thay đổi.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)