Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22B-SL

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 1946 

 

SẮC LỆNH

ĐỂ QUYỀN TƯ PHÁP CHO ỦY BAN HÀNH CHÍNH Ở NHỮNG NƠI CHƯA ĐẶT ĐƯỢC TÒA ÁN BIỆT LẬP

TỜ TRÌNH

THƯA CHỦ TỊCH:

Mấy tháng tập trung mọi chính quyền trong tay Ủy ban nhân dân đã tỏ rằng tư pháp là một việc chuyên môn không thể giao cho cơ quan hành chính, nhất là trong lúc này, nếu không muốn rằng công việc xử án trở nên hỗn độn, có thể thiên vị và có lạm dụng hay nhầm lẫn.

Vì thế Sắc lệnh ngày 24-01-1946 tổ chức các tòa án biệt lập Bản bộ cũng muốn thi hành rất nhanh sắc lệnh ấy nhưng điều kiện khách quan không thuận tiện để thiết lập ngay khắp mọi nơi những tòa án biệt lập.

Bởi vậy phải đành lòng tạm để quyền tư pháp cho Ủy ban Hành chính ở những nơi nào chưa lập kịp tòa án. Vì không lẽ ở các nơi ấy lại đình chỉ hẳn công việc tư pháp.

Tuy nhiên cần phải tổ chức sự kiểm soát việc tư pháp của các ủy ban. Đó là mục đích sắc lệnh mà Bản bộ trình hội đồng dưới đây.

Sắc lệnh ấy đối với một tổ chức tư pháp biệt lập thì rất lạc hậu, nhưng đối với sự tập trung quyền tư pháp vào hành chính là một sự tiến bộ.

 

KÍNH TRÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 
Vũ Trọng Khánh