Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 156/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức các toà án;

Chiểu Sắc lệnh số 21 ngày 14-2-1946 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức toà án quân sự;

Chiểu Sắc lệnh số 85-SL ngày 22-5-1950 về việc bầu hội thẩm toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Tại mỗi liên khu sẽ thiết lập một Toà án nhân dân liên khu khi nào có điều kiện.

Toà án nhân dân liên khu sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính phủ thiết lập.

Điều 2: Toà án nhân dân liên khu gồm có:

- Một công tố uỷ viên và một hoặc hai phó công tố uỷ viên do nghị định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định;

- Các hội thẩm nhân dân liên khu do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo sắc lệnh số 85-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 cho toà phúc thẩm;

- Các thẩm phán do nghị định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.

Điều 3: Chánh án toà án nhân dân liên khu do các hội thẩm nhân dân và thẩm phán ngồi xử bầu ra.

Điều 4: Tại phiên toà ngồi xử sẽ có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt, thành phần phiên toà có thể gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân.

Điều 5: Toà án nhân dân liên khu có thẩm quyền của toà phúc thẩm và của toà án quân sự.

Điều 6: Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có thể đề nghị lên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ giao cho toà án nhân dân tỉnh xử cả việc thuộc thẩm quyền toà án quân sự.

Điều 7: Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy dịnh chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 8: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)