Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

2-SL NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1957 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 51-SL ngày 14 tháng 4 năm 1946 ấn định thẩm quyền Toà án các cấp;

Chiểu sắc lệnh số 156-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 tổ chức các Toà án nhân dân khu và giao cho các Toà án này xử các vụ phạm pháp về chính trị;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

- Toà án nhân dân khu nay đổi tên là Toà án nhân dân phúc thẩm.

- Toà án nhân dân thành phố nay đổi tên là Toà án nhân dân phúc thẩm.

- Toà án nhân dân sơ thẩm thành phố nay đổi tên là Toà án nhân dân thành phố.

Điều 2

Nay sửa đổi thẩm quyền xét xử những vụ phạm pháp về chính trị của các Toà án nhân dân như sau: những vụ phạm pháp về chính trị đều do Toà án nhân dân Tỉnh hoặc Toà án nhân dân thành phố xử sơ thẩm; sau đó nếu có chống án, thì sẽ do Toà án nhân dân phúc thẩm xử lại.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)