Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

SỐ 61-SL NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1958

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;
Căn cứ sắc lệnh số 060-SL ngày 10 tháng 4 năm 1958 thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh, được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:- Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu phó, kiêm chức Chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn.- Ông Trần Văn Trà, nguyên Tổng tham mưu phó, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn.

Điều 2 : Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)