Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

SỐ 60-SL NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1958

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh.Tổng cục Quân huấn có nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh chỉ đạo công tác huấn luyện quân sự đối với cán bộ và chiến sĩ các binh chủng trong toàn quân, chỉ đạo công tác các nhà trường của quân đội và chỉ đạo công tác huấn luyện các lực lượng hậu bị.

Điều 2: Tổ chức bộ máy của Tổng cục Quân huấn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh quy định.

Điều 3: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)