Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 050-SL NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định:

- Ông Hoàng Bắc Dũng làm Trưởng ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Nguyễn Thương làm Phó trưởng ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Lục Vĩnh Tường làm Phó trưởng ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Dương Đại Lâm làm Uỷ viên Ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

- Ông Vương Quỳnh Sơn làm Uỷ viên Ban Cán sự hành chính khu Lào Hà Yên;

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)