Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 051-SL

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1959 

 

SẮC LỆNH

BÃI BỎ ĐIỀU 5 VÀ ĐIỀU 6 SẮC LỆNH SỐ 53-SL NGÀY 20-10-1945 VÀ SẮC LỆNH SỐ 25-SL NGÀY 25-02-1946 QUY ĐỊNH VỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ sắc lệnh số 53-SL ngày 21-10-1945 quy định về quốc tịch Việt Nam;
Căn cứ sắc lệnh 25-SL ngày 25-02-1946 sửa đổi điều 5 và điều 6 sắc lệnh trên;
Căn cứ đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ điều 5 và điều 6 sắc lệnh số 53-SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 và sắc lệnh số 25-SL ngày 25 tháng 02 năm 1946.

Điều 2. – Những phụ nữ Việt Nam lấy chồng có quốc tịch nước ngoài trước ngày ban hành sắc lệnh này vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Người nào muốn theo quốc tịch của người chồng thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành sắc lệnh này phải xin bỏ quốc tịch Việt Nam và phải được Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa cho phép.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Hồ Chí Minh

Tiếp ký

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Phan Kế Toại

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe