Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 012-SL

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1957 

 

SẮC LỆNH

ĐỔI TÊN CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU, THÀNH PHỐ, TÒA ÁN NHÂN DÂN SƠ THẨM THÀNH PHỐ VÀ SỬA ĐỔI THẨM QUYỀN XÉT XỬ NHỮNG VỤ PHẠM PHÁP VỀ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chiếu Sắc lệnh số 51-SL ngày 14 tháng 04 năm 1946 ấn định thẩm quyền tòa án các cấp;
Chiếu Sắc lệnh số 156-SL, ngày 17 tháng 11 năm 1950 tổ chức các tòa án nhân dân khu và giao cho các tòa án này xử các vụ phạm pháp về chính trị;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. – Tòa án nhân dân khu nay đổi tên là Tòa án nhân dân phúc thẩm,

- Tòa án nhân dân thành phố nay đổi tên là Tòa án nhân dân phúc thẩm,

- Tòa án nhân dân sơ thẩm thành phố nay đổi tên là Tòa án nhân dân thành phố.

Điều 2. – Nay sửa đổi thẩm quyền xét xử những vụ phạm pháp về chính trị của các tòa án nhân dân như sau:

Những vụ phạm pháp về chính trị đều do tòa án nhân dân tỉnh hoặc tòa án nhân dân thành phố xử sơ thẩm; sau đó nếu có chống án, thì sẽ do tòa án nhân dân phúc thẩm xử lại

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

TIẾP KÝ
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe

Hồ Chí Minh