Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-017781-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương bình và Xã hội Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hộ sơ hợp lệ (Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 05 ngày, Sở Lao động thương binh và Xã hội 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng