Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong sản xuất phân vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định này thay thế cho danh mục số 03 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

Điều 4. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong sản xuất phân vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá

1. Làm chủ việc ứng dụng công nghệ bức xạ tạo chất mang từ tinh bột nhằm bọc và bảo vệ các vi sinh vật.

2. Làm chủ việc ứng dụng công nghệ bức xạ tạo các phân đoạn xanthan, chitosan đáp ứng yêu cầu sản xuất phân bón lá.

3. Xây dựng được quy trình công nghệ và sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá sử dụng công nghệ bức xạ phục vụ sản xuất rau an toàn.

1. Bộ tài liệu quy trình công nghệ chiếu xạ tinh bột tạo chất mang đáp ứng yêu cầu sản xuất phân vi sinh vật dạng hạt và quy trình chiếu xạ xanthan, chitosan tạo các phân đoạn đáp ứng yêu cầu sản xuất phân bón lá.

2. Bộ tài liệu quy trình công nghệ sản xuất phân vi sinh dạng hạt quy mô 20 kg/mẻ.

3. Bộ tài liệu quy trình công nghệ sản xuất phân bón lá quy mô 25 lít/mẻ.

4. 01 dây chuyền sản xuất phân vi sinh dạng hạt công suất 20 kg/mẻ.

5. 200kg phân vi sinh vật dạng hạt đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành và tăng năng suất rau tối thiểu 10%, có mật độ vi sinh vật 108 CFU/g, thời gian bảo quản 12 tháng ở điều kiện thường.

6. 500 lít phân bón lá đáp ứng các tiêu chuẩn phân bón lá hiện hành, tăng năng suất rau tối thiểu 10%.

7. Xây dựng 03 mô hình khảo nghiệm sản xuất rau an toàn cho phân vi sinh vật dạng hạt và 03 mô hình khảo nghiệm sản xuất rau an toàn cho phân bón lá để đánh giá hiệu quả.

Tuyển chọn