Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 98/2002/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC CÔNG SẢN NHÀ NƯỚC 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản;
- Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng v/v thành lập Hội đồng định giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước thành phố Đà Nẵng;
- Xét tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá nhà công sản thành phố tại Tờ trình số 1453/TT-ĐCNĐ ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2612/QĐ-UB ngày 28/7/1997 và Quyết định số 2866/QĐ-UB ngày 07/8/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Chánh thanh tra Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3,
- TTUBNDTP,
- Các Sở Ban ngành
- Lưu VT.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC CÔNG SẢN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 98/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nhà và đất thuộc công sản Nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bán đấu giá phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19.12.1996 của Chính phủ.

Việc đấu giá phải được thông báo công khai tại Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Khai thác Nhà đất và trên các phương tiện thông tin đại chúng 15 ngày trước ngày tổ chức đấu giá. 

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước đều có quyền đăng ký và tự nguyện tham gia đấu giá. 

Điều 3. Tổ chức và cá nhân trúng đấu giá được đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Điều 4. Tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua nhà thuộc công sản Nhà nước phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm do UBND thành phố phê duyệt và cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước có liên quan, các quy định trong Bản quy chế này và nội quy của Hội đồng bán đấu giá. 

Điều 5. Tiền đặt trước và lệ phí :

1. Tiền đặt trước : Trước khi tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước bằng 20% trên giá khởi điểm do UBND thành phố phê duyệt.

a. Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua. Nếu sau đó người trúng đấu giá từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước.

b. Trường hợp người tham gia đấu giá không mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

c. Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng sau đó không tham gia đấu giá thì khoản tiền đặt trước không được hoàn trả. Khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước; 

2. Lệ phí : Người tham gia đấu giá phải nộp lệ phí đấu giá để chi phí cho các hoạt động tổ chức đấu giá. Mức lệ phí quy định là 0,2% trên giá khởi điểm do UBND thành phố phê duyệt đối với tài sản bán đấu giá. 

3. Thời hạn nộp tiền đặt trước và tiền lệ phí : Số tiền đặt trước và lệ phí phải được nộp cùng với thời điểm lập thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và chậm nhất là 2 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá. 

Điều 6. Tổ chức và cá nhân đã đăng ký hợp lệ và thực hiện các quy định tại Điều 4 và Điều 5 Bản Quy chế này mới được tham gia đấu giá. Trường hợp người đã đăng ký ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang. Văn bản ủy quyền phải được nộp cho Hội đồng bán đấu giá trước khi mở cuộc bán đấu giá. 

Chương III

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ 

Điều 7. Hội đồng bán đấu giá gồm các thành viên sau :

 1. Sở Địa chính - Nhà đất - Chủ tịch Hội đồng

 2. Sở Tài chính - Vật giá - Phó Chủ tịch Hội đồng

 3. Sở Xây dựng - Ủy viên

 4. Văn phòng HĐND & UBND thành phố - Ủy viên

 5. Thanh tra Nhà nước thành phố - Ủy viên

Giúp việc cho Hội đồng là những cán bộ được Hội đồng cử tham gia. 

Điều 8. Hội đồng bán đấu giá có những nhiệm vụ sau :

 1. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước và bản Quy chế này để xây dựng nội quy đấu giá;

 2. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến tài sản bán đấu giá;

 3. Quy định thời gian đăng ký đấu giá, ngày và địa điểm đấu giá;

 4. Tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá, và thu nộp các khoản tiền đặt trước và lệ phí theo đúng quy định tại Bản Quy chế này;

 5. Quy định mức chênh lệch tối thiểu mỗi lần hô giá và thời gian tối đa giữa hai lần hô giá;

 6. Tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng nguyên tắc và thủ tục quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19.12.1996 của Chính phủ và Bản Quy chế này;

 7. Thực hiện ghi chép đầy đủ về việc bán đấu giá và lập văn bản bán đấu giá tài sản;

 8. Giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá;

 9. Hướng dẫn việc lập thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với nhà và chuyển quyền sử dụng đối với đất cho người trúng đấu giá theo đúng quy định của Nhà nước; 

Điều 9. Việc đấu giá được tổ chức theo hình thức công khai đấu giá miệng. Khi bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá công bố giá khởi điểm. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. 

Điều 10. Việc bán đấu giá được lập thành văn bản ngay tại cuộc bán đấu giá, có chữ ký của Hội đồng bán đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và người làm chứng. Văn bản bán đấu giá được lập thành ba bản có giá trị ngang nhau, một bản do Hội đồng bán đấu giá giữ, một bản cho người trúng đấu giá và một bản cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. 

Điều 11. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá, người đã trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền theo giá đã đấu trúng. 

Điều 12. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm giao ngay nhà và đất cho người trúng đấu giá sau khi người trúng đấu giá đã thanh toán xong tiền mua nhà và đất đã đấu giá trúng. 

Điều 13. Người tham gia đấu giá có các quyền và nghĩa vụ sau :

 1. Quyền :

 a. Được tham gia đấu giá theo quy định;

 b. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước nếu trúng đấu giá;

 c. Được giao nhà và đất theo đúng tình trạng, vị trí và diện tích đã trúng đấu giá;

 d. Yêu cầu Hội đồng bán đấu giá hướng dẫn việc thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước; 

 2. Nghĩa vụ :

 a. Chấp hành đầy đủ các quy định trong Quy chế này và nội quy của Hội đồng bán đấu giá;

 b. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua nhà và đất đã đấu giá trúng;

 c. Nhận bàn giao nhà đất đúng thời hạn quy định;

 d. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến nhà và đất theo quy định của Nhà nước. 

Chương IV

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 14. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy chế này, nội quy và quy định khác của pháp luật. 

Điều 15. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan của Nhà nước. 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, hối lộ, thỏa hiệp dẫn đến vi phạm sự công bằng, công khai và bình đẳng của việc đấu giá. Căn cứ vào mức độ lỗi vi phạm và hậu quả xảy ra, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 17. Sở Địa chính - Nhà đất thường xuyên theo dõi, chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá và tổng hợp, báo cáo tình hình việc bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất với UBND thành phố, cùng Hội đồng bán đấu giá nhà đề xuất những biện pháp cụ thể để quá trình bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố được thuận lợi. 

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì trở ngại, vướng mắc, các ngành, địa phương cần phản ảnh ngay về Sở Địa chính - Nhà đất để báo cáo UBND thành phố kịp thời bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.