Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 181/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 5 QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC CÔNG SẢN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2002/QĐ-UB NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá nhà công sản thành phố tại Tờ trình số 2587/TT-TNMT ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

"3 . Số tiền đặt trước và lệ phí phải được nộp cùng với thời điểm lập thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và chậm nhất là 15 phút trước giờ mở cuộc đấu giá".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Chánh thanh tra Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT HĐND TP (để b/c)
- CT, các PCT UBND TP
- Sở, ban, ngành
- Lưu VT, QL Đô thị, NC-PC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh