Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HÀNH TRÌNH TUYẾN XE BUÝT RẠCH GIÁ - GIỒNG RING VÀ NGƯỢC LẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cđịnh nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số - 246/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung hành trình tuyến xe buýt Rạch Giá - Giồng Riềng được công bố tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe, cụ thể:

- Tên tuyến: Rạch Giá - Giồng Riềng và ngược lại;

- Điểm đầu: Bến xe khách Rạch Giá;

- Điểm cuối: Bến xe khách Giồng Riềng;

- Hành trình: Bến xe khách Rạch Giá - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Ngô Quyền - Nguyễn Trung Trực - Quốc lộ 61 - đường tỉnh Bến Nhất Giồng Riềng - đường 30/4 - đường Mai Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Văn Đương - Hùng Vương - đường 30/4 - Bến xe khách Giồng Riềng;

- Mã số tuyến: 03;

- Cự ly vận chuyển: 39,5km.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai và hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tả
i;
- T
ng cục Đường bộ Việt Nam;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KT;
- Lưu: VT, cvq
uoc (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn