Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÀNH TRÌNH XE BUÝT TUYẾN SỐ 15 THUỘC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 đến 2020 định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh hành trình, bổ sung quy hoạch tuyến xe buýt vào Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở GTVT Nghệ An tại Văn bản số 4264/SGTVT-VT ngày 30/12/2019 về việc kiến nghị điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 15; kèm theo đề xuất của Sở GTVT Hà Tĩnh tại Văn bản số 3936/GTVT-QLVTPT&NL ngày 26/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hành trình xe buýt Tuyến số 15 thuộc Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chnh hành trình Tuyến số 15 thành như sau:

Lộ trình: Nội thành Vinh (Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung - QL.1 - QL.46 - Đường Lê Nin - Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phong Sắc - Tôn Thất Tùng - Nguyễn Gia Thiều - Võ Nguyên Hiến - Phong Định Cảng - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan Đình Phùng) - QL.46 - ĐT.542C - Cầu Yên Xuân - ĐH.6 (Tuyến đường qua các xã Nam Cường, Nam Phúc, Nam Kim thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - QL.15 - Cầu Linh Cảm (Hà Tĩnh) - Đường Đê La Giang (qua xã Tùng Ảnh, TT Đức Thọ, huyện Đức Thọ) - Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ - QL.8A - Cửa Hàng xăng dầu Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và ngược lại.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch (LHV) UBND tỉnh;
- Lưu: VTUB, CN (Dũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh