Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 971/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH PHÚ NHUẬN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Công ty Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 2271/UB-CNN ngày 09 tháng 7 năm 2001:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 20.000.000.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 25% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong công ty: 50% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp: 25% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận đến ngày 30 tháng 6 năm 2000 là 88.919.457.755 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 13.231.750.300 đồng.

3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động:

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động: 11.720 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi 351.600.000 đồng.

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong công ty trả dần 10 năm là 2.295 cổ phần, phần trị giá trả dần 160.650.000 đồng.

4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại cho người lao động là 299.800.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Công ty Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

- Tên giao dịch quốc tế: PHUNHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: MASECO.

- Trụ sở chính: 78A Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận kinh doanh các ngành nghề sau:

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và vật tư sản xuất.

- Sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.

- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, kho bãi, cửa hàng, công trình dân dụng.

- Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Vật tư dịch vụ và du lịch Phú Nhuận, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng