Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÔNG LẬP CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tchức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghnghiệp công lập cp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÔNG LẬP CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức và nội dung phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

3. Chủ động, kịp thời trong phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong công tác quản lý; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

2. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, báo cáo bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết

5. Các hình thức khác trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động; quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

2. Phối hợp trong công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1. Chỉ đạo triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, giáo dục thường xuyên của các Trung tâm tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện theo quy định hiện hành.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoặc các nội dung cần phối hợp liên ngành trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông tại các Trung tâm.

3. Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chỉ đạo tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" và Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên.

5. Chủ trì kiểm tra, đánh giá chất lượng các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện trong việc thực hiện dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch giáo dục trung học phổ thông đã được phê duyệt.

6. Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp liên ngành báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất kiến nghị liên quan đến hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

8. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tham gia giảng dạy nghề phổ thông.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Chỉ đạo triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp trong các Trung tâm tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện theo quy định hiện hành.

2. Chủ trì kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong việc thực hiện đào tạo các trình độ sơ cấp, thường xuyên dưới 3 tháng, cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động tại địa phương.

3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng, phân luồng học sinh THCS, THPT theo học nghề tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

4. Phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác định hướng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

5. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì triển khai kế hoạch, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ.

1. Hướng dẫn tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của Trung tâm.

2. Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

Đảm bảo kinh phí hoạt động cho Trung tâm theo quy định của Luật NSNN, cân đối, lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh và các Chương trình mục tiêu của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho ngân sách huyện có thêm nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế của từng huyện; hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật. Trực tiếp quản lý Trung tâm và chỉ đạo các Trung tâm trên địa bàn quản lý tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm liên quan đến nhân sự, tài sản, tài chính, hoạt động giáo dục, đào tạo; thi đua khen thưởng của Trung tâm thuộc phạm vi quản lý.

3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý hoạt động giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án phát triển Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hàng năm và từng giai đoạn theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trung tâm.

5. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề, xây dựng nhu cầu đào tạo nghề cho các đối tượng đáp ứng nhu cầu của người học, nhu cầu lao động qua đào tạo của doanh nghiệp tại địa phương theo quy định.

6. Cân đối ngân sách của địa phương, lồng ghép với nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động của Trung tâm và phục vụ công tác đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

7. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc (nếu có) của Trung tâm trên địa bàn quản lý gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, khi Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương có văn bản điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến nội dung Quy chế này thì thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.