Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 968/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTV QH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lênh Giá;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của Liên Bộ: Tài chính Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp, cụm khu dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định 38/2005/QĐ-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UB ngày 08/06/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giá bán nước sạch;
Xét đề nghị của Liên sở Tài chính Xây dựng tại Tờ trình số 382/TTr-LS ngày 08/5/2009; của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải Phòng tại Tờ trình số 198 ngày 16/3/2009 về phương án điều chỉnh giá bán nước sạch
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá bán 1 mét khối nước sạch do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải phòng sản xuất và quản lý (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng) như sau:

Nhóm

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá

1

Nước sinh hoạt cho các hộ gia đình

4.540đồng/m3

2

Nước cho cơ quan hành chính sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh... và các mục đính khác.

8.150đồng/m3

Điều 2. Quyết định này thi hành từ ngày 01/7/2009 và thay thế Quyết định số 1172/QĐ-UB ngày 08/06/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giá bán nước sạch.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải phòng, Thủ trưởng các cấp, các ngành liên quan và các hộ sử dụng nước căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp