Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan liên quan ở trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thường trực;

5. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực;

6. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên thường trực;

7. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;

8. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

9. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

10. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

12. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

13. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

14. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

16. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

17. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên;

18. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

19. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

20. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

21. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

22. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên;

23. Mời bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên;

24. Mời bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên;

25. Mời ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên;

26. Mời ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Ủy viên;

27. Mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên;

28. Mời bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Ủy viên;

29. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm Ủy viên./.