Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5778/BNN-VPĐP
V/v đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt1; hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước2 để thẩm định trước khi hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XIV, trong đó, dự kiến mục tiêu phấn đấu thực hiện giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

- Cấp xã: Phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (Miền núi phía Bắc: 60%, Đồng bằng sông Hồng: 99%, Bắc Trung Bộ: 87%, Nam Trung Bộ: 80%, Tây Nguyên: 68%; Đông Nam Bộ: 95%, Đồng bằng sông Cửu Long: 80% số xã đạt chuẩn NTM), trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

- Cấp huyện: Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (Miền núi phía Bắc: 30%, Đồng bằng sông Hồng: 90%, Bắc Trung Bộ: 45%, Nam Trung Bộ: 35%, Tây Nguyên: 30%; Đông Nam Bộ: 80%, Đồng bằng sông Cửu Long: 35%), mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu;

- Cấp tỉnh: cả nước có ít nhất 15 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Miền núi phía Bắc: 01 tỉnh, Đồng bằng sông Hồng: 07 tỉnh, Bắc Trung Bộ: 01 tỉnh, Nam Trung Bộ: 01 tỉnh, Tây Nguyên: 01 tỉnh; Đông Nam Bộ: 04 tỉnh, Đồng bằng sông Cửu Long: 02 tỉnh);

Để hoàn thành được các mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nêu trên đảm bảo hiệu quả, chất lượng theo hướng nâng cao và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) giao cơ quan chức năng có liên quan, căn cứ vào mục tiêu phấn đấu của cả nước, của vùng và điều kiện thực tế của địa phương, xác định mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, làm cơ sở để thực hiện, trong đó:

- Đối với những xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, cần nỗ lực để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, đối với các xã đặc biệt khó khăn thì phấn đấu đạt tối thiểu 15 tiêu chí;

- Những xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ một số địa phương có điều kiện thì phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Văn bản đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các tỉnh đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo địa chỉ Nhà B9, số 02, phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, tp.Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) trước ngày 03/9/2020 để tổng hợp./.

(Thông tin chi tiết, xin liên hệ đồng chí Vi Việt Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Giám sát, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, điện thoại: 0906.258.868)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Sở NNPTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

 1 Tờ trình số 5436/TTr-BNN-VPĐP ngày 13/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2 Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 07/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025