Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ÁP DỤNG TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hưng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ÁP DỤNG TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 953/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Quản lý chợ

1

Đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Tên thủ tục: Đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ

a) Trình tự thực hiện:

- Các doanh nghiệp/ Hợp tác xã có nhu cầu quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận một cửa kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đơn vị làm lại hồ sơ.

- Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng).

- Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) tham mưu Tổ chức xin ý kiến theo hình thức họp hoặc chuyển hồ sơ xin ý kiến từng thành viên Ban chỉ đạo để thẩm định hồ sơ.

- Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) tổng hợp kết quả xét duyệt hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định trình UBND cấp huyện phê duyệt. Sau khi có kết quả phê duyệt của Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) chuyển kết quả về bộ phận “Một cửa”.

- Bộ phận “Một cửa” nhận kết quả, chuyển trả cho đơn vị đúng thời hạn quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

(1) Công văn đề nghị chuyển giao quản lý chợ.

(2) Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm:

- Giới thiệu về đơn vị: tên gọi, trụ sở làm việc, số tài khoản, nơi mở tài khoản, ngành nghề kinh doanh, năng lực tài chính, kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh doanh.

- Phương án giải quyết các nội dung, yêu cầu, điều kiện của Phương án chuyển đổi đã được phê duyệt.

- Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong thực hiện Phương án.

- Các đề xuất, kiến nghị.

(3) Phương án tổ chức quản lý chợ.

(4) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

(5) Cam kết tổ chức quản lý hoạt động chợ theo quy định hiện hành.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp/ hợp tác xã

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh hoặc UBND huyện, thành phố

g) Lệ phí (nếu có): Không

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, hoặc GCN đăng ký kinh doanh.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 02/2003/ NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Quản lý phát triển chợ; Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính có tính chất đặc thù áp dụng tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  • Số hiệu: 953/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/04/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
  • Người ký: Lê Ngọc Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản