Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨNG DO PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ I THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991việc tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế và xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo thắng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng thực hiện các việc công chứng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991về tổ chức hoạt động công chứng kể từ ngày 01/5/1994 gồm:

- Chứng nhận hợp đồng dân sự,

- Chứng nhận giấy ủy quyền,

- Chứng nhận di chúc,

- Chứng nhận bản sao giấy tờ và tài liệu tiếng Việt.

Điều 2. Từ ngày 01/5/1994 Phòng Công chứng Nhà nước chỉ thực hiện việc công chứng trên địa bàn thị xã Cam Đường và thị xã Lào Cai theo Điều 4 (sửa đổi) Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 13/01/1992.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng công chứng Nhà nước số I, Chủ tịch UBND huyện Bảo thắng, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm