Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 692/TTr-SXD ngày 17/3/2020 về việc bổ sung một s nội dung của Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố bộ th tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Cập nhật TTHC được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; công khai TTHC này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

b) Triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, điều chỉnh lại cấu hình quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Cập nhật TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

b) Công khai TTHC này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bbộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế không thay đổi và vẫn có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4; (gi qua mạng)
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; (gi qua mạng)
- CT và các PCT UBND tnh; (gi qua mạng)
- Các s, ngành thuộc UBND tnh; (gi qua mạng)
- UBND các huyện, TX, TP. Huế; (gi qua mạng)
- Cổng TTĐT tỉnh; (gi qua mạng)
- Lãnh đạo VP UBND tnh và CV: NĐ, QHXD;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện1

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thông báo nhà hình thành trong tương lai đđiều kiện được bán, cho thuê mua

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Không

- Luật Nhà số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Đt đai năm 2013;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ca Luật Nhà ;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bo trì công trình xây dựng.

PHẦN II

NỘI DUNG CHI TIT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

1.1. Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản; trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó; trường hợp không có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

Đi với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích đở hình thành trong tương lai, Chủ đu tư phải có biên bản kim tra công tác nghiệm thu hoàn thành xong phn móng (biên bản kim tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hạng mục phn móng được thực hiện song song với TTHC này).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục phần móng của tòa nhà đó; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp chủ đầu tư đã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy định mà Sở Xây dựng không có văn bản thông báo và nhà ở đó đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này; Sở Xây dng chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.

1.2. Cách thức thực hiện

1.2.1. Nộp hồ sơ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê Lai, thành phố Huế, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 8h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30;

- Nộp qua đường Bưu đin theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê Lai, thành phố Huế;

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2.2. Nhận kết quả

- Nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê Lai, thành phHuế, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 8h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30;

- Nhận kết quả qua đường Bưu điện.

1.3. H

1.3.1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.3.2. Thành phần hồ sơ

- Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua;

- Các giấy tờ chứng minh bao gồm:

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất (là một trong các loi sau: Quyết đnh giao đất hoc hp đồng cho thuê quyn sử dng đất hoc Giấy chứng nhn quyền sử dng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác sắn liền với đất), hồ sơ d án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giy phép xây dựng, giy tờ vnghiệm thu việc hoàn thành xây dng cơ sở h tng kỹ thut tương ứng theo tiến đ;

+ Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hn hợp có mục đích đở hình thành trong tương lai thì nộp thêm văn bản báo cáo công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hạng mục phần móng của tòa nhà đó (Chi cục Giám định xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu).

+ Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l của chủ đu tư (do hai công việc thực hiện song song nên thời gian kim tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hạng mục phần móng nằm trong thời gian thực hiện TTHC là 15 ngày, giảm 7 ngày so với quy định).

1.5. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phi hợp:

1.6. Đi tượng thực hiện: Chủ đầu tư

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo nhà đủ điều kiện bán, cho thuê mua

1.10. Yêu cầu, điu kiện thực hiện: Không

1.11. Căn cứ pháp lý

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Lut kinh doanh bất đng sản năm 2014;

- Lut Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý cht lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Văn bản tham khảo khác:

+ Công văn số 79/BXD-QLN ngày 05/4/2019 về giấy tờ quyền sử dng đất đối với bất đng sản hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh;

+ Công văn số 257/BXD-QLN ngày 04/11/2019 về điều kin của bất đng sản hình thành trong tương lai đưc đưa vào kinh doanh.

*Ghi chú: Phần ch viết in nghiêng, tô đậm và có gạch chân là nội dung đưc sửa đi, bổ sung.