Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 09/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 715/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Nhóm nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng) để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 (Chi Tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tổ chức các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
NHÓM NHIỆM VỤ: NHÂN RỘNG ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ, MÔ HÌNH, CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

(Kèm theo Quyết định số: 945/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng thành công MFCA để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giảm thiếu tác động đến môi trường

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp đủ phù hợp, Điều kiện tham gia dự án;

- Tư vấn, hướng dẫn 40 doanh nghiệp áp dụng thành công MFCA, với yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: Các lĩnh vực sản xuất chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

2

Nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn về Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn (ISO 3834) với ISO 9001 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo

Hướng dẫn doanh nghiệp cơ khí chế tạo áp dụng thành công ISO 3834 tích hợp với TCVN ISO 9001:2008 để nâng cao năng suất chất lượng và an toàn sản phẩm

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp đủ phù hợp, Điều kiện tham gia dự án;

- Tư vấn, hướng dẫn 30 doanh nghiệp cơ khí chế tạo áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 3834 tích hợp với ISO 9001, với yêu cầu:

+ Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý theo ISO 9001;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Kết quả áp dụng được đánh giá, thẩm định bằng phương pháp chuyên gia (do Tổng cục chỉ định);

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001) vào doanh nghiệp Việt Nam

- Nắm bắt được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 và xây dựng được hướng dẫn áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam;

- Áp dụng thử nghiệm ISO 45001 tại một số doanh nghiệp để đúc rút kinh nghiệm cho nhân rộng.

- Tài liệu hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 vào doanh nghiệp Việt Nam;

- Áp dụng Điểm ISO 45001 tại 05 doanh nghiệp (năm 2017);

- Nhân rộng áp dụng ISO 45001 tại 15 doanh nghiệp (năm 2018).

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

4

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Bắc

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (V&N) nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình Điểm NSCL tại các địa phương khu vực miền Bắc.

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp đủ Điều kiện tham gia dự án;

- 30 doanh nghiệp V&N tại các địa phương miền Bắc được hướng dẫn áp dụng tích hợp 01 hệ thống quản lý (ISO 22000:2005/ ISO 14001/ ISO/IEC 27001...) với ISO 9001 và  áp dụng đồng thời với 01 công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong số các công cụ (5S/ 7 công cụ thống kê/ loại bỏ 7 lãng phí/TPM/MFCA...) phù hợp với thực trạng của từng doanh nghiệp; với yêu cầu:

+ Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã có Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

+ Phạm vi áp dụng: Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Hệ thống quản lý xây dựng, áp dụng được đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận độc lập;

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/Tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Phối hợp với các địa phương trong lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án;

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

5

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (V&N) nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình Điểm NSCL tại các địa phương khu vực miền Trung.

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp đủ Điều kiện tham gia dự án;

- 20 doanh nghiệp V&N tại các địa phương miền Trung được hướng dẫn áp dụng tích hợp 01 hệ thống quản lý (ISO 22000:2005/ ISO 14001/ ISO/IEC 27001...) với ISO 9001 và  áp dụng đồng thời với 01 công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong số các công cụ (5S/ 7 công cụ thống kê/ loại bỏ 7 lãng phí/TPM/MFCA...) phù hợp với thực trạng của từng doanh nghiệp; với yêu cầu:

+ Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã có Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

+ Phạm vi áp dụng: Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Hệ thống quản lý xây dựng, áp dụng được đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận độc lập;

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/Tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Phối hợp với các địa phương trong lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án;

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

6

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Nam

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (V&N) nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình Điểm NSCL tại các địa phương khu vực miền Nam.

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp đủ Điều kiện tham gia dự án;

- 30 doanh nghiệp V&N tại các địa phương miền Nam được hướng dẫn áp dụng tích hợp 01 hệ thống quản lý (ISO 22000:2005/ ISO 14001/ ISO/IEC 27001...) với ISO 9001 và  áp dụng đồng thời với 01 công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong số các công cụ (5S/ 7 công cụ thống kê/ loại bỏ 7 lãng phí/TPM/MFCA...) phù hợp với thực trạng của từng doanh nghiệp; với yêu cầu:

+ Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã có Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

+ Phạm vi áp dụng: Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Hệ thống quản lý xây dựng, áp dụng được đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận độc lập;

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/Tạp chí chuyên ngành.

Yêu cầu khác:

- Phối hợp với các địa phương trong lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án;

- Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 06 nhiệm vụ

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 945/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng thuộc Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 945/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản